About

cropped-dsc7711.jpg
About the project

PHUTERDO ØRE is an artistic and cultural partnership between musicians from the Slovakian Roma music community and the Norwegian contemporary music scene – specifically Kitchen Orchestra.

The project is curated and managed by two cutting edge independent art organisations from Stavanger and Kosice, Tou Scene (Norway) and Cinefil (Slovakia) in cooperation with Slovak organisation Zudro which contributes with their extensive expertise and research on Slovakian Roma music, as well as their established network of Roma musicians.

The name PHUTERDO ØRE is a linguistic mix between Roma and Norwegian, and with a combine meaning of ‘open ear’, the project title is meant to reflect our intent of establishing an equal cultural partnership based on mutual respect. The main idea behind the project is to bring Norwegian musicians together with Roma musicians, and to develop and produce especially commissioned musical works in Slovakia and Norway. The music will be written by the Norwegian composer Nils Henrik Asheim and the Czech composer Iva Bittová – both composers aiming to fuse traditional Roma songs (supplied by the extensive Zudro archive) with more contemporary aesthetics- and techniques.

The initiators behind the project are the two organisations Tou Scene and Cinefil, forming an invaluable foundation to the project through their unique network, leadership and performance spaces (facilitating rehearsals, recordings and concerts).

The project’s artistic platform is founded on an equal fusion between the sophistication of an ethnic tradition (the music of the Roma diaspora) as well as the inventiveness of contemporary music – here represented by Norwegian improvised music. The common ground – which fuses the two cultures musically – is present in the aurality of the music, where the underlying principal is based on listening rather than merely the interpretation of notated music. In addition, this project utilizes improvisation as a vital performance element, allowing each musician to manoeuvre the musical frameworks in a personal and idiosyncratic manner. Improvisation is thereby the ‘structural glue’ that ensures both aesthetic individuality (personal expressions) and group interaction.

screen-shot-2017-01-11-at-21-53-14

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway

Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic

O projekte

PHUTERDO ØRE je umeleckým a kultúrnym partnerstvom medzi hudobníkmi zo slovenskej rómskej hudobnej komunity a nórskou scénou súčasnej hudby (konkrétne Kitchen Orchestra). Projekt je kurátorovaný a riadený dvomi nezávislými umeleckými organizáciami zo Stavangeru a Košíc, Tou Scene (Nórsko) a Cinefil (Slovensko). Tieto organizácie budú zároveň zabezpečovať produkciu priestorov a koncertné priestory vo svojich krajinách. Na posilnenie partnerstva, bratislavská organizácia Žudro prispeje svojou rozsiahlou expertízou a výzkumom v oblasti slovenskej rómskej hudby ako aj sieťou Rómskych hudobníkov.

Názov PHUTERDO ØRE je lingvistickou zmesou medzi rómčinou a nórštinou, v kombinácii s významom „otvoreného ucha“ názov projektu reflektuje náš zámer vytvoriť rovnocenné kultúrne partnerstvo založené na vzájomnom rešpekte. Hlavnou myšlienkou projektu je spojiť nórskych hudobníkov s rómskymi a vytvoriť a vyprodukovať špeciálne hudobné diela k tejto príležitosti na Slovensku a v Nórsku. Hudba bude skomponovaná nórskym skladateľom Nilsom Henrikom Asheimom a českou skladateľkou Ivou Bittovou – pričom obaja sa zamerajú na fúziu tradičných rómskych piesní (z rozsiahleho archívu Žudro) so súčasnou estetikou a technikami.

Iniciátormi tohto projektu sú dve organizácie Tou Scene a Cinefil, ktoré vytvorili  cenný základ projektu prostredníctvom ojedinelého prepojenia a svojimi riadiacimi a prezentačnými kapacitami (v ktorých budú hosťovať skúšky, nahrávanie a koncerty).

Umelecká platforma projektu je založená na rovnocennej fúzii medzi sofistikáciou etnickej tradície (hudba Rómskej diaspory) ako aj inovatívnosti súčasnej hudby – v projekte reprezentovanej nórskou improvizačnou hudbou. Spoločný základ – ktorý hudobne spája tieto dve kultúry – je prítomný v oralite hudby, v ktorej je základný princíp založený skôr na počúvaní ako len na interpretácii notovo zapísanej hudby. Navyše, tento projekt využíva improvizáciu ako dôležitý element vystúpenia, umožňujúci každému hudobníkovi obratne riadiť hudobné sústavy osobným a osobitým spôsobom. Improvizácia je preto štrukturálnym tmelidlom, ktorý zaručuje estetickú individualitu (osobné vyjadrenie) a interakciu skupiny.

screen-shot-2017-01-11-at-21-53-14

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Om prosjektet

PHUTERDO ØRE er et kunstnerisk og kulturelt partnerskap mellom musikere fra det slovakiske romasamfunnet og den norske samtidsmusikkscenen – nærmere bestemt musikere fra Kitchen Orchestra.

Prosjektet er kuratert og administrert av to grenseoverskridende, selvstendige organisasjoner fra Stavanger og Kosice – Tou Scene (Norge) og Cinefil (Slovakia) – i samarbeid med den slovakiske organisasjonen Zudro, som bidrar med deres omfattende kunnskap om slovakisk romamusikk og deres store nettverk i samme miljø.

Navnet PHUTERDO ØRE er en lingvistisk lek mellom norsk og roma, og kombinasjonen betyr ”åpent øre”. Tittelen er ment som en pekepinn på prosjektets formål; å etablere likeverdige, kulturelle partnerskap basert på gjensidig respekt. Tanken bak prosjektet er å bringe norske musikere sammen med romamusikere, og at disse sammen skal utvikle og produsere bestillingsverk fra Norge og Slovakia. Musikken vil bli skrevet at den norske komponisten Nils Henrik Asheim og den tsjekkiske komponisten Iva Bittová – begge med ambisjoner om å kombinere tradisjonelle romasanger med moderne teknikker og uttrykk.

Initiativtakerne bak prosjektet er Tou Scene og Cinefil, som sammen legger grunnlaget for prosjektet gjennom nettverk, administrasjon og tilgjengelige øvingslokaler.

Den kunstneriske grunntanken i prosjektet er å skape en likeverdig fusjon mellom en karakteristisk, etnisk musikktradisjon og samtidsmusikkens intensitet – her representert gjennom romamusikk og norsk improvisasjon. Fellesnevneren som knytter de to sjangerne sammen er det fokuset på lytting og samspill, som har en viktigere rolle enn notasjonen. I tillegg vektlegges improvisasjon som et viktig element i fremførelsen, og hver musiker føler seg frem til sin rolle i musikken som skapes i samspillet. Improvisasjon er altså limet som sikrer både individuell estetisk tilnærming og musikalsk fellesskap i gruppen.

screen-shot-2017-01-11-at-21-53-14

Støttet av fond fra Island, Lichtenstein og Norge

Delfinansiert av det slovakiske statsbudsjettet

Palo projektos

PHUTERDO ORE  hi umelecko te kulturno tekhan ikribe  maškaro lavutaria andalo servike-romane lavutárke manuša te i Norkengi e scena akanutne gija. O projektos hi dikhado andalo duj korkoro džavipno-umelecka organizacia andalo Stavangere te andalo Kašša, Tou Scene(Norsko) te o Cinefil (Slovensko). Akadena organizacie lengri buti ovlas ande te ikren o than sa andri pumari pu. Požomaky organizacia Žudro but romane lavutarenca te but romane gilenca zorajarel ada projektos.

Oda alnav PHUTERDO ORE hin andaro romano e norko leskero význam hi phuterdodo kan. Leskeho alnav andre sikhaven o tekhan cidibe. I lekbareder duma hi tekhan te thoven norkike tej e romane lavutaria kaj te bašaven romane gija andro Norko( Norsko) te andro Serviko( Slovensko). Akadena giľa irinda leski buti hi e norko skladateliski Nilson Henrik Asheim te i čehiki lavutarkiňa Iva Bittová on bašaven phurikane romane giľa andalo archivo organizacie andalo Žudro,nevipne technikaha.

E umelecki (art)platforma hi ande astardo jekformako tekhán ikribe andaro phuripe tej andaro nevipe akanutne gija. Ada so tekhan ikren adena duj kulturi tele hi phendlo le gilenca.Buter oda so šundol hi andre na odá so tele hi phendlo gilenca.